Všeobecné obchodné a organizačné podmienky Tomáš Brna

v zmysle § 273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

Spoločnosť

Prevádzkovateľom webovej stránky Tomas Brna(tomasbrna.com) a poskytovateľom online služieb je Mgr. Tomáš Brna, IČO: 51 473 275, so sídlom a prevádzkou na ul. Hiadeľ 98, 976 61 Hiadeľ (ďalej len Spoločnosť), zapísaná v č. živnostenského registra 620-40914.
Spoločnosť poskytuje služby v konzultácií a v oblastiach so zdravou výživou a homeopatiou , pričom tieto podmienky upravujú zmluvný vzťah medzi Spoločnosťou a účastníkom konzultácií a sú pre zúčastnené strany záväzné.

Účastník

Účastník je osoba, ktorá vyplnením záväznej prihlášky na web stránke tomasbrna.com prejavila svoj záujem o službu na stránke Tomas Brna.

Prihlásenie

Záväzný zmluvný vzťah medzi Spoločnosťou a účastníkom vzniká na základe odoslanej objednávky – prihlášky. Prihlásenie k službe je záväzné. Minimálny vek na samostatné prihlásenie účastníka je 18 rokov.

Pre prihlásenie maloletého účastníka, je podmienkou vyplnenie a odoslanie prihlášky rodičom, resp. právnym zástupcom maloletého

Rezervácia termínu služby

Rezervácia termínu služby je platná v momente prijatia platby na účet Spoločnosti.

V prípade naplnenia kapacít danej služby má Spoločnosť právo odmietnuť účastníka, ktorého platba bola na účet spoločnosti pripísaná neskôr ako platba iného účastníka alebo nebola pripísaná na účet Spoločnosti do začiatku konania konzultácie.

Platba za konzultáciu

Poplatok za službu je možné hradiť prevodom na účet v Poštovej banke. Číslo účtu Spoločnosti vo Poštovej banke v tvare IBAN: SK98 6500 0000 0000 9555 9498, variabilný symbol je uvedený vo výzve na platbu, ktorú účastník služby obdrží na základe odoslanej objednávky (číslo objednávky).

Splatnosť poplatku za konzultácie je 3 dni. V prípade objednávky účastníka “na poslednú chvíľu” je splatnosť konzultácie okamžite.

Neúčasť účastníka na konzultácií

V prípade, ak sa účastník bez písomného oznámenia nedostaví na objednanú konzultácie alebo sa zúčastní iba časti konzultácie (účastník sa na konzultáciu dostaví po stanovenom začiatku konzultácie alebo konzultáciu opustí pred ukončením) alebo z akýchkoľvek dôvodov na strane účastníka odmietne pokračovať alebo dokončiť konzultáciu (aj v náhradnom termíne) nevzniká účastníkovi nárok na náhradu konzultácie v inom termíne ani na vrátenie poplatku za konzultáciu.

Podmienky pre stornovanie účasti na kurze

Podmienky pre stornovanie účasti na konzultácií, resp. vrátenia poplatku za kurz sú nasledovné:

Písomné (mail) alebo telefonické stornovanie účasti na konzultácií menej ako 48 hodín pred začiatkom konania konzultácie = storno poplatok 100% z ceny kurzovného.

Písomné (mail) alebo telefonické stornovanie účasti na konzultácií 2-4 dní pred dňom konania konzultácie = storno poplatok vo výške 60% z ceny konzultácie.

Písomné (mail) alebo telefonické stornovanie účasti na konzultácií 4-10 dní pred konaním konzultácie = storno poplatok 40% z ceny konzultácií.

Písomné (mail) alebo telefonické stornovanie účasti na kurze 11 alebo viac dní pred konaním konzultácie = vrátime vám plnú cenu konzultácie.

Ako stornovať svoju účast na konzultácií

Stornovať svoju účasť na konzultácií je možné písomne, mailom na adresu info@tomasbrna.com

Stornovať svoju účasť na kurze je možné telefonicky na tel. čísle +421 908 322 810.

Organizačné zmeny

Spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu v konzultáciách (zmena učebných osnov, zmena termínu konania, zmena učebného materiálu a pod.) Všetky prípadné zmeny budú účastníkovi konzultácie oznámené e-mailom najneskôr 24 hodín pred začiatkom konzultácie.

Spoločnosť si vyhradzuje právo ponúknuť účastníkovi náhradný termín podľa možností Spoločnosti.

 

Ochrana osobných údajov

Účastník odoslaním objednávky prehlasuje, že v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov uvedených v prihláške, ktoré poskytol Spoločnosti, za účelom uzatvorenia zmluvného vzťahu a pre marketingové účely Spoločnosti. Tento súhlas udeľuje na dobu trvania takéhoto zmluvného vzťahu a do doby 3 rokov od jeho ukončenia.

Kontaktné údaje

Vaše kontaktné a osobné údaje využijeme v súlade s platnými právnymi predpismi v prípadoch vyžadujúcich odoslanie odpovedí na vaše otázky, alebo na to, aby sme vás mohli kontaktovať e-mailom či telefonicky a informovať vás tak o nových výrobkoch, službách, ktoré vám budeme môcť ponúknuť.

Ak nám zašlete objednávku na poskytované služby, budeme vás možno musieť kontaktovať kvôli doplneniu informácií potrebných pre spracovanie vašej objednávky a/alebo požiadavky. Mgr. Tomáš Brna sa týmto zaväzuje, že Vaše osobné informácie neodovzdá tretej strane bez vášho dovolenia.

Bezpečnosť vašich osobných údajov

Mgr. Tomáš Brna prijala opatrenia na zamedzenie a minimalizáciu rizika neoprávneného prístupu k vašim osobným údajom, ich nepresnosti alebo zneužitia.

Správnosť zhromažďovaných údajov

Mgr. Tomáš Brna môže z vlastnej vôle alebo na základe vašej žiadosti doplniť, opraviť alebo vymazať akékoľvek neúplné, nepresné alebo neaktuálne osobné údaje získané v súvislosti s prevádzkou tejto stránky.

Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 1. marca 2021.

Tomáš Brna IČO: 51 473 275, so sídlom a prevádzkou na ul. Hiadeľ 98, 976 61 Hiadeľ, zapísaná v živnostenskom registri 620-40914.

Zodpovedná osoba: Tomáš Brna

email: info@tomasbrna.com