Prehľad sekcií

Kto sme

Prevádzkovateľom webovej stránky Tomáš Brna (tomasbrna.com) a poskytovateľom online služieb je Tomáš Brna., IČO: 51 473 275, so sídlom a prevádzkou na ul. Hiadeľ 98, 976 61 Hiadeľ (ďalej len Spoločnosť), zapísaná v živnostenskom registri 620-40914.

Podľa pravidiel

Všetky osobné údaje, ktoré získavame počas vašej návštevy na našich stránkach, sú do 1. marca 2021 (dátum vzniku tejto webovej stránky a začiatok zberu osobných údajov na tejto stránke) spracovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) ako aj v súlade s platnou európskou legislatívou.

Od 21. marca 2021, vrátane, sú vaše osobné údaje spracovávané v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov = GDPR) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom a účinnom od 1. marca 2021.

Čo pojem osobné údaje znamená

Osobným údajom je informácia a na základe ktorej vás môžeme priamo alebo nepriamo identifikovať. Meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje alebo online identifikátor. Medzi osobné údaje patria kontaktné údaje fyzickej osoby, jeho IP adresa, môžu nimi byť informácie o využívaní služieb alebo o činnostiach a preferenciách fyzickej osoby.

Údaje, ktoré uchovávame

  • meno, priezvisko, adresu
  • mailový a telefonický kontakt
  • ak ste podnikateľ aj vaše obchodné meno, miesto podnikania, IČO, IČ DPH, DIČ
  • v prípade úhrady služieb aj vaše platobné údaje
  • vašu IP adresu
  • odkiaľ ste na našu stránku prišli
  • kedy a ako dlho ste na našej stránke boli
  • aké podstránky ste si na našom webe prezerali

Cookies

Cookies sú textové súbory, ktoré uloží váš internetový prehliadač na váš disk v počítači, podľa vášho chovania na internete. My cookies používame aby sme vám mohli prispôsobiť ponuku našich kurzov. Cookies môžete deaktivovať priamo vo vašom internetovom prehliadači.

Ďalšie osobné údaje

Vaše osobné údaje ako e-mailová adresa, meno, adresa, prípadne dátum narodenia sú ďalej zbierané za účelom rozosielania propagačných materiálov, pod ktorými rozumieme napríklad tzv. newsletter, rôzne zadarmo distribuované výukové digitálne materiály ako napríklad kurzy a školenia zdarma, online video konzultácie, rady a tipy fotografom v digitálnej podobe. Tieto údaje zadávate dobrovoľne a sú uchovávané po dobu maximálne 3 rokov od dátumu poskytnutia.

Spracovanie osobných údajov

Je zhromažďovanie osobných údajov, ich ukladanie na nosiče informácií, sprístupňovanie, úpravu alebo zmenu, vyhľadávanie, používanie, odovzdávanie, šírenie, zverejňovanie, uchovávanie, výmenu, triedenie alebo kombinovanie, blokovanie a likvidáciu. Na základe vami poskytnutých údajov vám vieme poskytnúť lepšie služby.

Na čo osobné údaje používame

Vašu mailovú adresu, meno a priezvisko použijeme pri informovaní vás o prijatí, vybavení, zrušení alebo refundovaní objednávky, na doručenie dodatočných informácií k objednávke od poskytovateľa kurzu, či obsahu distribuovanému zdarma. Právnym základom pre spracovanie týchto osobných údajov je plnenie zmluvy.

Vašu telefónne číslo použijeme pri informovaní o stave objednávky a VIP starostlivosti o platiaceho zákazníka. S tým súvisí napríklad okamžité reagovanie na váš podnet, aktuálne riešenie situácie a podobne. Právnym základom pre spracovanie týchto osobných údajov je plnenie zmluvy.

Vaše platobné údaje slúžia na technické zabezpečenie platobného styku. Právnym základom pre spracovanie týchto osobných údajov je plnenie zmluvy.

Ak ste podnikateľ a želáte si fakturovať na firmu, vaše obchodné meno, miesto podnikania, IČO, IČ DPH, DIČ, sú údaje potrebné pre fakturáciu a s tým súvisiace doklady. Právnym základom je plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z daňových zákonov, z predpisov o účtovníctve, z Občianskeho zákonníka a ďalších osobitných právnych predpisov.

Newsletter

Vaše meno, priezvisko a e-mailovú adresu zadané v žiadosti o odber newslettera na webstránke dobrafotka.online slúžia na doručovanie marketingových informácií, ktoré sú súčasťou newslettera, o ktoré ste prejavili záujem pri udelení vášho súhlasu. Vaše osobné údaje spracúvame na tento účel do odvolania vášho súhlasu, no maximálne v dĺžke 3 roky od podania vášho súhlasu s odberom newslettera.

Referencie našich konzultácií na našom webe

Vašu referenciu na naše konzultácie uverejňujete na našom webe vy osobne a uverejnením referencie súhlasíte s takým použitím, ktorý nám udeľujete uvedením mailovej adresy a vášho mena. Zverejnené je vaše meno príp. aj priezvisko (ak ho zadáte) a obsah Vášho komentára. Vami zadané osobné údaje nepoužívame na iné účely.

Komentáre našich aktivít na našom webe

Váš komentár našich aktivít uverejňujete na našom webe vy osobne a uverejnením komentára súhlasíte s takým použitím, ktorý nám udeľujete uvedením mailovej adresy a vášho mena. Zverejnené je vaše meno príp. aj priezvisko (ak ho zadáte) a obsah Vášho komentára. Vami zadané osobné údaje nepoužívame na iné účely.

Doba uchovávania údajov

Osobné údaje sa u prevádzkovateľa uchovávajú na uvedené účely po dobu 3 rokov, ak osobitné právne predpisy (daňové, pracovnoprávne, archivácia, účtovnícke predpisy) neustanovujú inak alebo kým svoj súhlas neodvoláte (za podmienky, že nie sme osobitným predpisom viazaní váš údaj ďalej archivovať). V časovom období od poskytnutia súhlasu do jeho odvolania (príp. do namietania oprávneného záujmu prevádzkovateľa) je spracovanie vašich osobných údajov zákonné, aj keď ste svoj súhlas po jeho poskytnutí odvolali.

Vy a vaše údaje ste u nás v bezpečí

Na bezpečnosti nám záleží. Vaše osobné údaje nikdy neukladáme v písomnej podobe. Naše webové stránky sú vybavené zabezpečeným protokolom https://. Platba za kurzy prebieha cez zabezpečené platobné mechanizmy a údaje, ktoré o vás uchovávame sú zabezpečené na serveroch heslom a šifrovaním. Pre bezpečnosť využívame kontrolu prítomnosti vírusov, anitvírove programy a viacúrovňový firewall. Naše počítačové systémy sú chránené komplikovanými heslami. Osoby, ktoré prichádzajú do kontaktu s vašimi údajmi, sú náležite poučení o povinnosti zachovávať mlčanlivosť.

Odkazy tretích strán

Webstránky týchto tretích strán majú vlastné podmienky ochrany osobných údajov a sú nezávislé od našich. Z toho dôvodu nenesieme žiadnu právnu zodpovednosť za obsah a aktivity týchto tretích strán.

Hosting pre stránku tomasbrna.com nám poskytuje obchodná spoločnosť Websupport, s.r.o., IČO: 36 421 928, Staré Grunty 12, Bratislava 841 04.

Google Ads
https://privacy.google.com/businesses/processorterms/

Google Analytics
https://www.google.com/analytics/terms/dpa/dataprocessingamendment_20160909.html

 

Vaše údaje neposkytujeme tretím stranám

Nepredávame, neobchodujeme ani žiadnym iným spôsobom neposkytujeme vaše osobné údaje tretím stranám. Odovzdanie vašich osobných údajov je možné len štátnym organizáciám a len na základe zákona alebo právoplatných úradných či súdnych rozhodnutí v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Zmeny v podmienkach o ochrane osobných údajov

Prípadné zmeny podmienok o spracovaní a ochrane osobných údajov zverejníme na tejto webovej stránke.

Požiadavku na zmenu v osobných údajoch

Ak si chcete vyžiadať zmenu vo vašich osobných údajoch, zrušiť alebo zmeniť niektorý z udelených súhlasov, môžete tak urobiť skrz našu kontaktnú mailovú adresu tomas.brna10@gmail.com.

Podmienky pre zásady spracovania a ochrana osobných údajov sú platné od 1. marca 2021

Tomáš Brna IČO: 51 473 275, so sídlom a prevádzkou na ul. Hiadeľ 98, 976 61 Hiadeľ, zapísaná v živnostenskom registri 620-40914.

Zodpovedná osoba: Tomáš Brna

email: info@tomasbrna.com